top of page

Algemene Voorwaarden Tekenpraktijk Turkoois

* Middels uw aanmelding en betaling geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Plaats van activiteiten:

1) Tenzij anders overeengekomen, vinden de lessen en workshops plaats in het atelier aan de

Passiebloem 21, 3068 AJ te Rotterdam (1e verdieping, geen lift aanwezig).

2) Werken op een andere/uw locatie is, na overleg en wederzijdse goedkeuring, mogelijk.

Hieraan zijn mogelijk extra kosten verbonden.

3) Tenzij anders aangegeven worden de cursussen en workshops op deze locatie verzorgd door

Laura Voogt, holistisch tekendocent.

Aanmelden en betalen:

1) Indien u zich via het contactformulier of per mail aanmeldt voor een workshop/les, dan is de

aanmelding pas definitief na bevestiging van onze zijde én na betaling van het verschuldigde

bedrag (tenzij anders overeen gekomen).

2) Betalingen dienen binnen 14 dagen na reservering of factuur plaats te vinden, onder

vermelding van de desbetreffende code en datum.

3) Indien de betaling niet binnen de afgesproken termijn is gedaan, vervalt uw recht op de

reservering en kan uw plaats aan iemand anders gegeven worden.

4) Betalingen bij voorkeur via bank, tenzij anders is overeengekomen.

5) In uitzonderlijke gevallen is, na overleg, een betalingsregeling mogelijk.

6) Indien u gebruik maakt van een kortingsactie, dit graag aangeven bij uw aanmelding.

Prijzen:

1) De op de website vermelde prijzen zijn per persoon en inclusief BTW.

2) De prijzen van workshops/ cursussen zijn inclusief koffie/thee, iets lekkers en materialen.

3) De prijzen van dagworkshops zijn inclusief koffie/thee, lekkers, materialen en soep of salade. In overleg is een uitgebreidere lunch tegen meerwaarde mogelijk (alleen als groep)

4) Voor grotere groepen en/of bedrijven wordt er na overleg een offerte met een prijsafspraak

gemaakt. Hierin worden tevens de omschrijving van de workshop en overige

werkzaamheden, de datum/tijd en locatie vermeld.

5) De prijzen worden jaarlijks aangepast.

6) Rittenkaarten zijn geldig tot 1 jaar na uitgifte. Restitutie is niet mogelijk.


Annuleringen:

1) Workshops en cursussen gaan door vanaf 3 personen, tenzij anders is afgesproken.

2) Een workshop of cursus kan bij te weinig aanmeldingen geannuleerd worden. In overleg

krijgt u dan uw geld terug óf verschuift de workshop/cursus naar een nader te bepalen

tijdstip.

3) Bij ziekte van onze kant, wordt er geschikte vervanging gezocht. Indien dit niet mogelijk is,

wordt de workshop/les naar een andere datum verplaatst. Indien dit geen optie is voor u,

vindt terugbetaling van het desbetreffende (rest-)bedrag plaats.

4) Indien u zelf een cursus of workshop annuleert, vindt restitutie van het bedrag plaats.

Echter met de volgende kanttekening :

- annuleert u 14 dagen van tevoren, krijgt u 75% van het bedrag terug

- annuleert u 1 week van tevoren, krijgt u 50% van het bedrag terug

- annuleert u minder dan een week van tevoren, krijgt u 25% van het bedrag terug.

5) Van bovenstaande kan worden afgeweken, mits dit van tevoren

schriftelijk is overeengekomen.

6) Bij vroegtijdige beëindiging van een cursus door de cursist, blijft de

betalingsplicht bestaan.

7) In geval van (langdurige) ziekte van een cursist wordt naar een

passende oplossing gezocht.

Omgang met elkaar: 

1) Tijdens lessen en workshops gaan we respectvol met elkaar om, ongeacht afkomst,

geloofsovertuiging, sekse, geaardheid, lichamelijke beperkingen etc.

2) We oordelen niet over andermans kunnen.

3) Fysiek, verbaal of emotioneel geweld wordt niet getolereerd. Indien personen zich hieraan

schuldig maken wordt verdere toegang tot de lessen/ workshops geweigerd. Er vindt dan

geen restitutie van lesgeld plaats.

4) We respecteren elkaars eigendommen, gaan daar zorgvuldig mee om en eigenen deze ons niet toe.

5) Deze omgangsnormen gelden voor alle leeftijden.

Zorg voor milieu en maatschappij:

1) In het atelier wordt GFT en papier afval zoveel mogelijk gescheiden van het overige afval.

2) De geserveerde koffie en thee is van biologische oorsprong en/of draagt het Fair Trade

keurmerk. Dit geldt ook voor de chocolade.

3) Het gebruik van mobiele telefoons is beperkt toegestaan, geluid liefst uit. Indien u

bereikbaar moet zijn is dat natuurlijk geen probleem. Gesprekken dienen echter niet storend

te zijn voor andere cursisten.

4) Verspilling van materialen wordt zoveel mogelijk vermeden.

Aansprakelijkheid:

1) Tekenpraktijk Turkoois is niet aansprakelijk voor schade aan uw kleding of bezittingen,

tenzij het veroorzaakt wordt door overduidelijk nalatig gedrag van onze zijde.

2) Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen. Zorgt u zelf dus

goed voor uw spullen.

3) De cursist is persoonlijk aansprakelijk voor het toebrengen van schade of letsel aan anderen.

4) De cursist is persoonlijk aansprakelijk voor de door hem/haar aangebrachte schade aan het

pand en inboedel van het atelier.

 PRIVACY VERKLARING 

Tekenpraktijk Turkoois is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.tekenpraktijkturkoois.com

Passiebloem 21

3068AJ Rotterdam

Telefoon: 0610138843

Laura Voogt is de functionaris Gegevensverwerking van Tekenpraktijk Turkoois. Zij is te bereiken via Laura@tekenpraktijkturkoois.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tekenpraktijk Turkoois verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, echter alleen indien noodzakelijk:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Laura@tekenpraktijkturkoois.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tekenpraktijk Turkoois verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Tekenpraktijk Turkoois verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Tekenpraktijk Turkoois neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tekenpraktijk Turkoois) tussen zit. Tekenpraktijk Turkoois gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Mailchimp: registreert de automatische in- en uitschrijvingen van onze nieuwsbrief, zodat ontvangers zelf kunnen bepalen of ze de nieuwsbrief willen blijven ontvangen. Dit heeft geen verdere gevolgen voor de betrokkene anders dan het niet meer ontvangen van de nieuwsbrief. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tekenpraktijk Turkoois bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Emailadres; gedurende emailverkeer i.v.m. een te verlenen dienst en/of zolang betrokkene de nieuwsbrief wil blijven ontvangen

Naam: naam van betrokkene wordt bewaard zolang nodig is voor de administratie van de Belangdienst voor de wettelijke termijn van 10 jaar

Adres: eventuele adresgegevens worden gebruikt voor de aflevering van een product en na aflevering binnen 4 weken verwijderd. Telefoonnummer: deze wordt gebruikt voor contact tijdens de periode van de cursus of workshop en daarna verwijderd

Bankgegevens: deze blijven uiteraard zichtbaar op de bankafschriften (wettelijk verplicht voor Belastingdienst), maar worden verder niet gebruikt 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tekenpraktijk Turkoois verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Tekenpraktijk Turkoois gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situaties/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tekenpraktijk Turkoois en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar laura@tekenpraktijkturkoois.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou isgedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Tekenpraktijk Turkoois wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, deAutoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tekenpraktijk Turkoois neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via laura@tekenpraktijkturkoois.com 

bottom of page